Strona główna | Aktualności | Dyplomanci 2016
 
UWAGA DYPLOMANCI 2016/2017
I. Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska kończą się obroną pracy dyplomowej, która:
 • jest pracą samodzielną, kierowaną przez promotora,
 • podlega recenzji,
 • podlega obronie podczas egzaminu dyplomowego.

  

Praca dyplomowa inżynierska na studiach stacjonarnych I stopnia realizowana jest na ostatnim semestrze studiów.
II. W wyznaczonym terminie dyplomant składa w dziekanacie ZOD Wałbrzych teczkę zawierającą następujące dokumenty (teczkę na pracę dyplomową należy pobrać w dziekanacie ZOD Wałbrzych):

 • 1 egzemplarz pracy dyplomowej przygotowany do archiwizacji w następujący sposób:

                  - jako pierwsze oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie pracy dyplomowej według zał. 1,
                  - następnie strona tytułowa (wzór poniżej),
                  - następnie praca dyplomowa drukowana dwustronnie i interlinią równą 1, załączniki i rysunki,
                  -  na końcu koperta formatu B5 (otwarciem do góry) z elektronicznym zapisem pracy dyplomowej na płycie CD/DVD (tekst i rysunki w formacie PDF),
                  - całość należy przedziurkować w 2 miejscach i związać sznurkiem (nie wolno stosować metalowych czy plastikowych elementów spinających) razem z teczką, tak aby wiązanie było na górze, w środku teczki,
                  - teczkę należy opisać drukowanymi literami.

 •  karta zgłoszenia pracy dyplomowej - z systemu Dyplomy,
 •  deklaracja przystąpienia do realizacji pracy dyplomowej - z systemu Dyplomy,
 •  wydruk recenzji promotora - z systemu Dyplomy,
 •  wydruk recenzji recenzenta - z systemu Dyplomy
 •  oświadczenie studenta o samodzielności wykonania pracy oraz o tożsamości załączonego drukowanego egzemplarza pracy dyplomowej z wersją na elektronicznym nośniku danych - z systemu ASAP,
 •  protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej podpisany przez promotora - z systemu ASAP,
 •  wypełniony wydruk karty absolwenta - zał. 4,
 •  4 zdjęcia - format 4,5 cm x 6,5 cm - zdjęcia należy podpisać imieniem i nazwiskiem na spodniej stronie,
 •  dowód wpłaty za dyplom (60zł),
 •  formularz zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Politechniki Wrocławskiej – zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 39/2012 przystępujący do egzaminu dyplomowego studenci mają obowiązek zalogować się na stronę internetową www.biurokarier.pwr.wroc.pl, wypełnić elektroniczny formularz danych osobowych, wydrukować, podpisać i dostarczyć go do Dziekanatu.

 

UCZELNIANY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY ASAP
W związku z obowiązującym na Politechnice Wrocławskie Zarządzeniem
Wewnętrznym 75/2015 w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji prac
licencjackich, inżynierskich i magisterskich przez Uczelniany System Antyplagiatowy
informacje dotyczące ASAP dostępne są na stronie:
http://wis.pwr.edu.pl/2969091,71.dhtml
W roku akademickim 2016/2017 pozytywnie ocenioną pracę dyplomową wraz
z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w dziekanacie ZOD Wałbrzych
do 21 grudnia 2016 r.
Termin wpisywania ocen w system Edukacja _ 14.12.2016r.
Dokumenty do egzaminu dyplomowego, będą przyjmowane jedynie od osób, które będą
miały zweryfikowany dorobek naukowy.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty